• INFOLINIA
  32 413 00 00
Nasi konsultanci pracują
w godzinach 8:00 - 16:30

Zapisz się na newsletterBulk email software by FreshMailemail:
hasło:
Przypomnij hasło
o nas home

Jesteśmy nowoczesną spółką finansową, pośredniczącą w kupnie i sprzedaży walut po atrakcyjnych kursach.

jak to działa bank

Oferujemy tanią, szybką wymianę walut i bezpłatny zwrot środków na rachunek Klienta.

oferta oferta ikona

Spłacasz kredyt, masz firmę - zobacz co dla Ciebie przygotowaliśmy. Sprawdź ile możesz zyskać!

kontakt telefon

Chcesz się z nami skontaktować? Tutaj znajdziesz wszystkie potrzebne numery telefonów i adresy email.

Jak działamy ?
Regulamin
Jak działamy ? - Regulamin

Regulamin serwisu KantorOnline.pl


 • §1 Informacje Ogólne

  • Niniejszy dokument, zwany dalej "Regulaminem" określa zasady funkcjonowania i sposób korzystania z Serwisu KantorOnline.
  • Operator niniejszym tworzy Regulamin na potrzeby świadczenia usług drogą elektroniczną, dotyczących Serwisu KantorOnline, spełniający wymagania określone w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późniejszym zmianami). Regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika.
  • Nazwa Serwisu KantorOnline, jego sposób działania, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają całkowitej ochronie prawnej.
  • Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu KantorOnline, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Operatora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis KantorOnline.
  • Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji jest zobowiązany bezwzględnie zapoznać się, zaakceptować i przestrzegać zapisów zawartych w Regulaminie Serwisu KantorOnline.
  • Operator świadczy w Serwisie KantorOnline usługę polegającą na wymianie walut EUR – PLN, GBP – PLN, USD – PLN, CHF – PLN, PLN - EUR, PLN – GBP, PLN – USD, PLN – CHF, SEK – PLN, PLN – SEK, NOK – PLN, PLN – NOK, DKK – PLN, PLN – DKK, CZK – PLN, PLN – CZK, CNY – PLN, PLN – CNY, CAD – PLN, PLN – CAD, pod warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych. Umowę z operatorem uważa się za zawartą po prawidłowym zakończeniu procesu rejestracji.
  • Z usług Serwisu mogą korzystać osoby i firmy mające w Polsce status rezydenta.
  • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Operatora :
   • Komputer wyposażony w przeglądarkę internetową, obsługującą szyfrowane połączenia SSL,
   • Pliki cookie oraz JavaScript, łącze z siecią internet,
   • Użytkownik musi również posiadać telefon komórkowy w celu potwierdzania realizacji wybranych usług oraz adres e-mail w celu odczytywania plików z potwierdzeniami transakcji,
   • Do odczytu potwierdzeń niezbędny jest program czytający pliki w formacie PDF (Portable Document Format) – który Użytkownik zapewnia sobie we własnym zakresie.
  • Korzystanie z Serwisu KantorOnline jest nieodpłatne, za wyjątkiem kosztów związanych z realizacją niektórych przelewów dokonywanych przez lub za pośrednictwem Operatora na rzecz lub zlecenie Użytkownika.
  • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się stosowne postanowienia prawa, w tym w szczególności przepisy prawa dewizowego, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
  • W przypadku wykrycia działalności Użytkownika sprzecznej z prawem lub podejrzenia wykonywania takiej działalności Operator zawiadomi odpowiednie organy wymiaru sprawiedliwości.
  • Użytkownik nie może korzystać z usług Operatora anonimowo.
  • Użytkownik oświadcza, że dane podane w toku procesu rejestracji są prawdziwe.

  §2 Definicje - Użyte w Regulaminie sformułowania należy rozumieć zgodnie z podanymi niżej definicjami.

  • Operator – kapitałowa spółka prawa handlowego „TNN Finance” S.A. w Sosnowcu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000411953, prowadząca działalność kantorową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. - Dz. U. z 2007 roku nr 155, poz. 1095 ze zm.) i ustawy z dnia 27 lipca 2002r. prawo dewizowe (t.j. - Dz. U. z 2002 roku nr 141 poz. 1178 ze zm.), wpisana do rejestru działalności kantorowej prowadzonego przez Narodowy Bank Polski pod numerem 10108/2012, która jest właścicielem Serwisu KantorOnline.
  • Serwis KantorOnline - Serwis internetowy pod adresem https://kantoronline.pl prowadzony przez Operatora umożliwiający korzystanie z jego usług.
  • Czas pracy Serwisu KantorOnline – czas, w którym Serwis KantorOnline przyjmuje dyspozycje wymiany waluty, składane przez Użytkownika. Czas pracy Serwisu KantorOnline wynosi 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
  • Godziny pracy Biura Obsługi Klientów Serwisu KantorOnline - Biuro Obsługi Klientów Serwisu KantorOnline czynne jest od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach: od 8:30- 16:30.
  • Konto Użytkownika - prowadzone dla Użytkownika przez KantorOnline pod niepowtarzalnym loginem, konto będące zbiorem danych oraz informacji o jego działaniach w ramach Serwisu KantorOnline. Konto jest dostępne po zarejestrowaniu się na stronie www.kantoronline.pl i służy do zarządzania danymi, wydawania dyspozycji wymiany walut oraz dyspozycji przelewów.
  • Waluta bazowa – waluta, której cena jednostkowa jest wyrażona w walucie kwotowanej (pierwsza waluta w parze walutowej).
  • Waluta kwotowana – waluta, w której wyrażona jest cena jednostki (lub określonej liczby jednostek) waluty bazowej (druga waluta w parze walutowej).
  • Kurs walutowy - ustalony w danym momencie zawarcia transakcji kurs wymiany waluty bazowej na walutę kwotowaną, prezentowany na Serwisie KantorOnline. Kurs walutowy może być ustalany także w inny sposób - określony w aneksie.
  • Kwota transakcji – wyrażona w walucie bazowej kwota, której kupno lub sprzedaż jest przedmiotem transakcji.
  • Informacja o Wymianie Waluty - informacja o wykonaniu przez Użytkownika internetowej procedury wymiany waluty oraz przyjęciu transakcji do realizacji przez Operatora. Zamieszczenie w Serwisie KantorOnline Informacji o Wymianie Waluty nie narusza praw Operatora określonych w § 7 ust. 13 lub 14, ani nie zwalnia Operatora z obowiązku prawidłowego potwierdzenia wykonania wymiany walut w postaci faktury elektronicznej.
  • Rezydent - osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju oraz osoby prawne mające siedzibę w kraju, a także inne podmioty mające siedzibę w kraju, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów oraz polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa oraz misje specjalne, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.
  • Nierezydent - osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania za granicą, oraz osoby prawne, mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu. Nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów, oraz obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.
  • Login i hasło - unikalne dane wprowadzone przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie, które nie mogą być udostępniane osobom trzecim, służące do logowania w Serwisie.
  • Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania (ułomna osoba prawna), która dokonała rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niej Konto Użytkownika i tym samym uzyskała ona dostęp do usług świadczonych przez „TNN Finance” S.A. w ramach Serwisu KantorOnline na zasadach określonych w Regulaminie.
  • Adres e-mail Użytkownika – konto poczty elektronicznej Użytkownika, zdefiniowane w panelu rejestracyjnym.
  • Potwierdzenie - potwierdzeniem transakcji wymiany walut jest wygenerowana przez Operatora faktura elektroniczna w formacie PDF (Portable Document Format), przesyłana na wskazany adres email Użytkownika. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie potwierdzenia drogą elektroniczną.
  • Rachunek rozliczeniowy Klienta – zwany dalej Rachunkiem, służy do przeprowadzania rozliczeń Użytkownika z operatorem, w szczególności wpłacania środków na rachunki operatora, wypłat z rachunków nadanych przez Operatora i regulowania zobowiązań Użytkownika względem Operatora.
  • Zasilenie konta użytkownika – wpływ środków na rachunek użytkownika w Serwisie.
  • Przelew wewnętrzny – transfer waluty PLN miedzy rachunkami użytkownika w Serwisie.
  • Rejestracja – proces zakładania Konta Użytkownika na Serwisie KantorOnline.
  • Hasło autoryzacyjne - hasło podane przez użytkownika podczas pierwszego logowania, weryfikowane w trakcie zmiany numeru telefonu wprowadzonego do bazy danych serwisu.
  • SEPA - Jednolity Obszar Płatniczy w Euro (ang. Single Euro Payments Area, SEPA) - obszar, w ramach którego obywatele, przedsiębiorcy i inne podmioty mogą dokonywać bezgotówkowych rozliczeń w euro na obszarze Europy zarówno transgranicznie, jak i w granicach państw członkowskich, według takich samych zasad, regulacji prawnych i zobowiązań.
  • SHA - opłaty i prowizje za realizację przelewu należne bankowi wysyłającemu opłaca Zleceniodawca. Koszty banku Beneficjenta i banków trzecich ponosi Odbiorca; koszty te pomniejszają kwotę zleconego przelewu.
  • OUR - pełne koszty przelewu ponosi Zleceniodawca, a Odbiorca otrzymuje kwotę wskazaną w zleceniu.
  • TNN Finance – kapitałowa spółka prawa handlowego „TNN Finance” S.A., z siedzibą w Sosnowcu przy ulicy Braci Mieroszewskich 50, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie. XII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 0000411953, posługująca się numerem NIP - 5252524188, numerem statystycznym REGON 145927902, prowadząca oddział operacyjny w 41-219 Sosnowiec przy ulicy Braci Mieroszewskich 50.
  • Prawo Dewizowe – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe Dz. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1178 z późniejszymi zmianami.
  • Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy – Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Dz.U. 03.153.1505 j.t. z późniejszymi zmianami.
  • Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U 02.101.926 j.t. z późniejszymi zmianami.
  • Rozporządzenie o przesyłanie faktur drogą elektroniczną – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. Dz.U. 2010., nr 249, poz. 1661.
  • Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu KantorOnline.

  §3 Rejestracja Użytkownika

  • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z Operatorem po zakończeniu pełnej Rejestracji.
  • Rejestracja Użytkownika obejmuje obowiązkowo następujące kroki :
   • podanie adresu email, z którego Użytkownik będzie korzystał do logowania się do Panelu Klienta KantorOnline oraz do odbierania wiadomości z KantorOnline,
   • zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptację,
   • wypełnienie formularza przez podanie zgodnych z aktualnym stanem danych :
    • w przypadku osoby fizycznej: Nr seryjny dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu), imię, nazwisko, adres, PESEL, data urodzenia, nr telefonu komórkowego, adres e-mail.
    • w przypadku osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: Firma (Nazwa), Forma organizacyjna prowadzenia działalności gospodarczej, Adres siedziby, Numer Identyfikacji Podatkowej, Dane reprezentanta takie jak Imię, Nazwisko i PESEL, Nr seryjny dokumentu tożsamości, nr telefonu komórkowego, adres e-mail.
   • Podanie hasła, którego Użytkownik będzie używał do logowania się do Serwisu. Jest ono zarazem hasłem autoryzacyjnym. Hasło autoryzacyjne - hasło to użytkownik wprowadza przy pierwszym logowaniu wymagane jest przy zmianie telefonu. W przypadku jego zagubienia nie ma możliwości jego zmiany, tym samym nie będzie możliwa zmiana nr telefonu. Hasło autoryzacyjne powinno być inne niż hasło do logowania, jednakże aplikacja tego nie weryfikuje i decyzja o jego brzmieniu pozostawiona jest użytkownikowi serwisu.
   • Zatwierdzenie rejestracji przez kliknięcie przycisku „Zakończ rejestrację”.
   • Odebranie e-maila aktywacyjnego i aktywację konta poprzez kliknięcie w link podany w treści wiadomości.
   • Operator po zakończonej poprawnej rejestracji nadaje Użytkownikowi indywidualne numery rachunków bankowych w walutach PLN, EUR, USD, CHF, GBP, NOK, SEK, DKK, CZK, CNY, CAD których uznanie będzie traktowane jako zasilenie konta Użytkownika, wykorzystywane w procesie wymiany walut. Właścicielami technicznych rachunków bankowych jest właściciel Serwisu KantorOnline – „TNN Finance” S.A. z siedzibą w Sosnowcu.
   • Operator zastrzega sobie możliwość zmiany numerów rachunków nadawanych Użytkownikowi. Zmieniane rachunki Użytkownika zostaną aktywne przez okres 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o zaistniałych zmianach.
   • Zabronione jest przybieranie nazwy Użytkownika mającej charakter obraźliwy, sprzeczny z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub będącej nazwą własną podlegającą ochronie prawnej, w szczególności nazwą Użytkownika mającej postać adresu strony „WWW” lub imienia, pseudonimu lub nazwiska powszechnie znanej osoby.
   • Podanie hasła dostępowego, które musi się składać z minimum 8 znaków, musi także zawierać małe i duże litery (a-z lub A-Z), znaki specjalne (?_!@#$) oraz cyfry (0-9) Hasła nie powinno się budować z imion czy popularnych słów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator nie będzie prosić o przekazanie hasła przez pocztę e-mail. Operator zastrzega sobie możliwość dokonywania Identyfikacji Użytkowników wszelkimi innymi niż określone powyżej sposobami.
   • Podane przez Użytkowników dane osobowe Serwis KantorOnline zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności zawartą w dalszej części Regulaminu.
   • Użytkownik zobowiązany jest do podania przy rejestracji pełnych i zgodnych z prawdą danych, o których mowa w §3 pkt. 2.
   • W przypadku podania danych nieprawdziwych lub budzących uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości a także pozostających w sprzeczności z przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem Operator zastrzega sobie prawo usunięcia konta Użytkownika i wstrzymania transakcji przez niego dokonanych. Jeśli Użytkownik dokonał zasilenia konta Operator dokona zwrotu kwoty zasilenia na rachunek Użytkownika z potrąceniem kosztów dokonania przelewu zwrotnego.

  §4 Potwierdzenie Transakcji

  Operator jest zobowiązany do dostarczania Użytkownikowi potwierdzenia kupna lub sprzedaży walut w formie faktury dla każdej transakcji dokonanej w Serwisie KantorOnline.

  §5 Kursy Walutowe

  • Operator podaje na stronie głównej Serwisu KantorOnline aktualne kursy walutowe obowiązujące Użytkowników.
  • Kursy walutowe dla podmiotów gospodarczych mogą być ustalane także w inny sposób określony w stosownym aneksie.

  §6 Wymiana walut za pośrednictwem Serwisu Kantoronline.pl

  • Operator świadczy usługę wymiany walut :
   • EUR – PLN
   • GBP – PLN
   • USD – PLN
   • CHF – PLN
   • PLN - EUR
   • PLN – GBP
   • PLN – USD
   • PLN – CHF
   • NOK – PLN
   • PLN – NOK
   • SEK – PLN
   • PLN – SEK
   • DKK – PLN
   • PLN – DKK
   • CZK – PLN
   • PLN – CZK
   • CNY – PLN
   • PLN – CNY
   • CAD – PLN
   • PLN – CAD
  • Oferta wymiany walut dla podmiotów gospodarczych może zostać poszerzona o inne waluty po podpisaniu stosownego aneksu.
  • Minimalna kwota podlegająca wymianie :
   • 10 jednostek waluty podlegającej wymianie dla EUR, USD, CHF, GBP, CAD.
   • 1000 jednostek waluty podlegającej wymianie dla NOK, SEK, DKK.
   • 5000 jednostek waluty podlegającej wymianie dla CZK.
   • Minimalna kwota wymiany dla CNY jest ustalana indywidualnie w bezpośrednim kontakcie z Operatorem serwisu, kontakt telefoniczny lub email.
  • Użytkownicy chcący dokonać transakcji o równowartości wyższej niż 15.000,00 EUR przeliczonej według kursów średnich NBP z dnia wymiany zobowiązani są na prośbę Operatora dostarczyć żądane przez niego kopie dokumentów oraz ewentualne deklaracje.
  • Gdy w transakcji występują strony inne niż Użytkownik wtedy jest on zobowiązany przy zatwierdzeniu transakcji wskazać, że stroną transakcji są osoby trzecie i podać ich dane. Nie oznacza ona, że transakcje powyżej kwoty 15.000,00 EUR nie mogą być wykonywane, ale że Operator w takim przypadku podejmuje dodatkowe środki bezpieczeństwa finansowego – co jest jego obowiązkiem.
  • Użytkownik wydaje dyspozycje wymiany walut a Operator odbiera je przez Serwis KantorOnline.
  • Operator prowadzi skup i sprzedaż walut obcych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

  §7 Zasilenie konta w Serwisie KantorOnline.pl oraz Wymiana Walut

  • Operator określa i podaje Użytkownikowi numery kont bankowych, z których Użytkownik będzie korzystał w celu świadczenia usługi wymiany walut po rejestracji w Panelu Klienta :
   • Dane konta służące do obrotu walutą PLN udostępniane są Użytkownikowi z nazwą „Rachunek PLN”.
   • Dane konta służące do obrotu walutą CHF udostępniane są Użytkownikowi z nazwą „Rachunek CHF”.
   • Dane konta służące do obrotu walutą EUR udostępniane są Użytkownikowi z nazwą „Rachunek EUR”.
   • Dane konta służące do obrotu walutą GBP udostępniane są Użytkownikowi z nazwą „Rachunek GBP”.
   • Dane konta służące do obrotu walutą USD udostępniane są Użytkownikowi z nazwą „Rachunek USD”.
   • Dane konta służące do obrotu walutą NOK udostępniane są Użytkownikowi z nazwą „Rachunek NOK”.
   • Dane konta służące do obrotu walutą SEK udostępniane są Użytkownikowi z nazwą „Rachunek SEK”.
   • Dane konta służące do obrotu walutą DKK udostępniane są Użytkownikowi z nazwą „Rachunek DKK”.
   • Dane konta służące do obrotu walutą CZK udostępniane są Użytkownikowi z nazwą „Rachunek CZK”.
   • Dane konta służące do obrotu walutą CNY udostępniane są Użytkownikowi z nazwą „Rachunek CNY”.
   • Dane konta służące do obrotu walutą CAD udostępniane są Użytkownikowi z nazwą „Rachunek CAD”.
  • Zasilenie konta :
   • Użytkownik, który chce dokonać transakcji zakupu waluty CHF, EUR, GBP, USD, NOK, SEK, DKK, CZK, CNY, CAD powinien przelać na podany mu „Rachunek PLN” kwotę w walucie PLN, którą chce wymienić.
   • Użytkownik, który chce dokonać transakcji sprzedaży waluty EUR powinien przelać na podany mu „Rachunek EUR” kwotę w walucie EUR, którą chce sprzedać.
   • Użytkownik, który chce dokonać transakcji sprzedaży waluty CHF powinien przelać na podany mu „Rachunek CHF” kwotę w walucie CHF, którą chce sprzedać.
   • Użytkownik, który chce dokonać transakcji sprzedaży waluty GBP powinien przelać na podany mu „Rachunek GBP” kwotę w walucie GBP, którą chce sprzedać.
   • Użytkownik, który chce dokonać transakcji sprzedaży waluty USD powinien przelać na podany mu „Rachunek USD” kwotę w walucie USD, którą chce sprzedać.
   • Użytkownik, który chce dokonać transakcji sprzedaży waluty NOK powinien przelać na podany mu „Rachunek NOK” kwotę w walucie NOK, którą chce sprzedać.
   • Użytkownik, który chce dokonać transakcji sprzedaży waluty SEK powinien przelać na podany mu „Rachunek SEK” kwotę w walucie SEK, którą chce sprzedać.
   • Użytkownik, który chce dokonać transakcji sprzedaży waluty DKK powinien przelać na podany mu „Rachunek DKK” kwotę w walucie DKK, którą chce sprzedać.
   • Użytkownik, który chce dokonać transakcji sprzedaży waluty CZK powinien przelać na podany mu „Rachunek CZK” kwotę w walucie CZK, którą chce sprzedać.
   • Użytkownik, który chce dokonać transakcji sprzedaży waluty CNY powinien przelać na podany mu „Rachunek CNY” kwotę w walucie CNY, którą chce sprzedać.
   • Użytkownik, który chce dokonać transakcji sprzedaży waluty CAD powinien przelać na podany mu „Rachunek CAD” kwotę w walucie CAD, którą chce sprzedać.
  • Dokonując przelewów walutowych do Operatora, Użytkownik powinien wykonać je w opcji OUR, a więc opcji, w której zleceniodawca przelewu – Użytkownik – pokrywa wszelkie koszty związane z realizacją przelewu lub w taki sposób aby wysłana kwota nie została pomniejszona dodatkowymi kosztami, które obciążą Operatora Serwisu.
  • W przypadku niezastosowania się do ust. 3 niniejszego paragrafu Operator potrąca opłaty powstałe w związku z otrzymaniem przelewu z kwoty, która została uznana w wyniku tego przelewu z jego konta bankowego.
  • Wpływy przekazywane na rachunek serwisu w tytule przelewu powinny być zatytułowane: „zasilenie konta w serwisie KantorOnline”.
  • Wpływy Klientów księgowane są na rachunkach w serwisie w godzinach od 8:30 do 18:30 o ile nie jest to uwarunkowane innymi godzinami pracy banku, w którym są księgowane środki.
  • Po zaksięgowaniu przez Operatora wpłaty na rachunek nadany Użytkownikowi podczas rejestracji, pojawia się pole z informacją o zasileniu Konta Użytkownika.
  • Operator informuje Użytkownika o zasileniu konta w formie wiadomości SMS niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty przez Operatora.
  • W przypadku zasilenia rachunku użytkownika nienależną kwotą operator ma prawo obciążyć konto użytkownika błędnie zasilona kwota bez konieczności jego zgody.
  • Użytkownik po zalogowaniu się do Serwisu składa dyspozycję wymiany waluty poprzez wejście w zakładkę „Panel Główny - wymiana walut”, wyboru opcji kupna lub sprzedaży , wyboru waluty, wyboru ilości jednostki waluty. Po wykonaniu w/w. czynności wyświetli się kurs oferowany przez Serwis KantorOnline.pl (który w sposób dynamiczny może się zmieniać). Aby dokonać wymiany po widocznym kursie należy kliknąć w przycisk „rezerwuj kurs” i „wymień walutę”. Po tej czynności Użytkownik nie ma możliwości wstrzymania dyspozycji wymiany, ani cofnięcia transakcji.
  • Po upływie kilku sekund od zatwierdzenia operacji wymiany waluty w Serwisie KantorOnline pojawia się Informacja o Wymianie Waluty.
  • Po zakończonej transakcji wymiany, Użytkownik otrzymuje potwierdzenie wykonania wymiany na adres e-mail w postaci faktury elektronicznej. Jeżeli dyspozycja wymiany waluty została złożona w dniu roboczym w godzinach 8:30 do 17:00 potwierdzenie wykonania wymiany jest generowane i wysłane bezpośrednio po transakcji. Potwierdzenia wykonania wymiany dla dyspozycji wymiany walut złożonych w dniu roboczym po godzinie 17:00, w dniach uznanych ustawowo za wolne od pracy, jak i w soboty będą generowane i przesyłane Użytkownikowi w następnym dniu roboczym. Potwierdzenia wykonania wymiany dla dyspozycji wymiany walut składanych w dniu roboczym przed godziną 8:30 są generowane i przesyłane w tym samym dniu, po godzinie 8:30.
  • Operator zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji transakcji, w szczególności w przypadku realizacji obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, wystąpienia siły wyższej rozumianej jako czynnik zewnętrzny, nadzwyczajny, niezależny od woli Operatora, któremu nie można zapobiec, w tym awarii elektronicznych systemów bankowych, awarii systemu serwerowego i z tego tytułu nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu.
  • W szczególnych przypadkach Operator ma prawo żądać od Użytkownika a Użytkownik jest zobowiązany w nie przekraczalnym terminie 12 godzin dostarczyć dodatkowych wyjaśnień dotyczących jego transakcji. Operator może także żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów lub deklaracji wymaganych na mocy Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

  §8 Wypłata środków – przelewy

  • Użytkownik ma prawo do dysponowania swoimi środkami zdeponowanymi na rachunkach indywidualnych w Serwisie KantorOnline w każdym momencie, może on dokonać przelewu na wskazany przez siebie rachunek bankowy :
   • Czas realizacji przelewu z rachunków serwisu uzależniony jest od banku, w którym dyspozycja jest złożona. Szczegóły dostępne w zakładce – Jak to Działa? – Koszty i czas.
   • Ze względów proceduralnych czas realizacji transakcji przelewu zwrotnego poza bankami Alior Bank S.A., BZ WBK S.A., Kredyt Bank, mBank (BRE Bank SA, Multi Bank, mBank), Raiffeisen Bank Polska S.A., Alior Bank (były BPH), BNP Paribas S.A może wydłużyć się do 1 dnia roboczego.
   • Wypłata środków może być zrealizowana tylko i wyłącznie na rzecz i na rachunek należący do zleceniodawcy o ile indywidualne warunki umowy zawarte między Klientem a Serwisem nie stanowią inaczej.
   • Wypłaty online w bankach Alior Bank S.A., BZ WBK S.A., Kredyt Bank, mBank (BRE Bank SA, Multi Bank, mBank), Raiffeisen Bank Polska S.A., Alior Bank (były BPH), BNP Paribas S.A realizowane są w godzinach od 8:30 do 18:30.
   • Wypłaty zlecone po godzinie 18:30 w bankach Alior Bank S.A., BZ WBK S.A., Kredyt Bank, mBank (BRE Bank SA, Multi Bank, mBank), Raiffeisen Bank Polska S.A., Alior Bank (były BPH), BNP Paribas S.A, będą realizowane następnego dnia roboczego.
   • Pod warunkiem, że środki pochodzą z transakcji wymiany za pośrednictwem Serwisu KantorOnline. Ilość przelewów nie może przekraczać dwóch w stosunku do wykonanej transakcji.
  • Aby dokonać wypłaty środków, Użytkownik po zalogowaniu wybiera zakładkę „przelewy” - przelew krajowy, przelew zagraniczny lub przelew euro i postępuje zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie.
  • Realizacja przelewu jest zabezpieczona dodatkowym kodem wysyłanym drogą elektroniczną w formie wiadomości SMS na numer podany przez Użytkownika, lub na adres e-mail w zależności od wyboru opcji przekazywania informacji przez Użytkownika.
  • Dyspozycje przelewów EURO do krajów strefy SEPA wykonywane za pomocą Serwisu KantorOnline realizowane są w standardzie SEPA w zakładce Przelewy EURO.
  • Dyspozycje przelewów EURO poza strefę SEPA wykonywane za pomocą Serwisu KantorOnline realizowane są w opcji kosztowej SHA lub opcji kosztowej OUR.
  • Dyspozycje przelewów w pozostałych walutach obcych wysyłane za pomocą Serwisu KantorOnline realizowane są w opcji SHA lub OUR (dotyczy tylko wybranych banków w serwisie), w trybie pilności standard lub ekspres.
  • Dyspozycje przelewów PLN w obrocie krajowym realizowane są bezpłatnie.
  • Dyspozycje przelewów PLN poza granice Rzeczypospolitej Polskiej będą traktowane jako przelewy zagraniczne realizowane w opcji SHA lub w opcji OUR.
  • Dyspozycja przelania środków na rachunki zewnętrzne zgodnie z dyspozycją Użytkownika będzie realizowana po prawidłowym wypełnieniu wszystkich danych zawartych w Formularzu Przelewu.
  • W przypadku wystąpienia dodatkowych kosztów na drodze realizacji przelewów zagranicznych np. kosztów banków korespondentów, koszty naliczone przez banki zewnętrze związane z nieprawidłowościami danych wypełnionych w zleceniu klienta itp., powstaje dodatkowa opłata, którą Użytkownik zobowiązuje się pokryć w terminie do 48 godzin od chwili zawiadomienia Użytkownika przez Operatora drogą e-mailową. W przypadku gdy Użytkownik posiada środki na Rachunku Użytkownika powstała opłata zgodnie z wyżej opisanym zawiadomieniem zostanie pobrana z rachunku Użytkownika.
  • Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione przez Użytkownika związane z błędami przez niego popełnionymi, w szczególności :
   • Wysyłaniem przez Użytkownika przelewu na inny rachunek niż wskazany przez Operatora.
   • Błędnego skonfigurowania przez Użytkownika rachunku bankowego Odbiorcy przelewu (sytuacja, gdy pieniądze zostaną zaksięgowane na rachunku innej osoby niż chciał Zleceniodawca).
   • Skonfigurowanie przez Użytkownika waluty rachunku bankowego w ustawieniach konta Użytkownika, niezgodnie z faktyczną walutą rachunku w banku prowadzącym rachunek.
   • Z innymi błędami, które będą miały wpływ na opóźnienia, wstrzymanie przelewu lub zablokowanie środków wynikające z prawa krajów biorących udział w realizacji płatności.
  • Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania wykonane poprzez konto Użytkownika przez osoby niepowołane, w przypadku gdy sytuacja taka wystąpiła z winy Użytkownika.

  §9 Automatyczny System Spłat Rat Kredytowych „Spłatorat"

  I. Informacje ogólne

  • Operator świadczy w Serwisie KantorOnline usługę polegającą na wymianie walut PLN - EUR, PLN - CHF i realizacji zleceń przelewów dla celu spłaty rat kredytu walutowego pod warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych. Umowę z operatorem uważa się za zawartą po prawidłowym zakończeniu procesu rejestracji i wypełnieniu formularza zgłoszeniowego w zakładce "Wymiana walut” – ‘’Spłata Kredytu Walutowego” – ”Zdefiniuj nowa spłatę".

  II. Definicje

  • Rachunek kredytowy – rachunek, na który zgodnie z dyspozycją Klienta Operator Serwisu KantorOnline wykona przelew wymienionych środków w celu spłaty raty kredytu.
  • Data spłaty raty – dzień podany przez klienta w celu ustalenia daty przewalutowania środków.
  • Harmonogram spłaty – zestawienie płatności rat wprowadzone do szablonu określające wysokość spłacanej raty i termin płatności.
  • Data przewalutowania - dzień, w którym Operator Serwisu KantorOnlinel zrealizuje wymianę waluty PLN na EUR lub CHF zgodnie z dyspozycją klienta.
  • Data podstawienia środków - dzień określony regulaminem Automatycznego Systemu Spłat Rat Kredytowych, w którym Klient powinien zapewnić środki w walucie PLN celem dokonania przewalutowania zgodnie z harmonogramem programu.

  III. Rejestracja użytkownika

  • W celu przystąpienia do programu Automatycznego Systemu Spłat Rat Kredytu należy dokonać rejestracji w Serwisie KantorOnline Następnie wybrać zakładkę "Wymiana walut” - ‘’Spłata Kredytu Walutowego” – ”Zdefiniuj nowa spłatę" i wypełnić następujące dane dotyczące kredytu :
   • waluta, w której spłacany jest kredyt.
   • nazwa banku oraz nr rachunku, na który będą przekazywane przewalutowane środki.
   • tytuł przelewu zawierający szczegółowe dane dotyczące kredytu i kredytobiorcy.
   • informacja czy dane zleceniodawcy są zgodne z odbiorcą przelewu.
   • w przypadku niezgodności danych zleceniodawcy z danymi odbiorcy, aby uniknąć zwrotów przelewów należy wypełnić dodatkowe pola identyfikujące odbiorcę.
   • zdefiniuj schemat płatności rat kredytu oraz daty spłat na najbliższe miesiące. Jeżeli posiadasz klika kredytów walutowych powtórz procedurę dodając kolejny kredyt.

  IV. Transakcja wymiany

  • Klient spłacający kredyt walutowy, zgodnie z Regulaminem, na dziewięć dni roboczych przed datą spłaty raty zostanie poinformowany mailowo przez Serwis KantorOnline o konieczności dokonania wpłaty złotówek na konto w serwisie. Komunikaty przypominające o wpłacie zostaną powtórzone jeszcze dwukrotnie na siedem i pięć dni przez datą spłaty raty.
  • Klient jest zobowiązany dokonać wpłaty złotówek najpóźniej do dnia poprzedzającego wymiany waluty (tj. na pięć dni roboczych przed datą spłaty raty kredytu) na właściwy rachunek. Jako właściwy rachunek rozumie się indywidualne konto klienta w serwisie KantorOnline w banku spłaty raty kredytu lub banku zaproponowanym przez serwis.
  • Środki w celu zrealizowania transakcji zostają w dniu wymiany (w dniu daty przewalutowania) zablokowane.
  • Za wpłatę uważa się zaksięgowanie środków przekazanych przez Klienta na rachunku serwisu KantorOnline zaksięgowania środków na rachunku Klienta w Serwisie KantorOnline potwierdzany jest komunikatem SMS.
  • Cztery dni robocze przed datą spłaty raty (tj. szósty kolejny dzień roboczy liczony od dnia wysłania pierwszego komunikatu e-mail) operator serwisu około godziny 11:30 dokona przewalutowania środków zgodnie z dyspozycją złożoną przez Klienta. Serwis zastrzega sobie prawo przeksięgowania środków do godziny 16:20 we wskazanym dniu - Data przewalutowania.
  • Brak wystarczających środków na właściwym rachunku klienta w Serwisie KantorOnline, w dniu daty przewalutowania, spowoduje anulowanie zlecenia spłaty kredytu w bieżącej Dacie spłaty raty.
  • Trzy dni robocze przed datą spłaty raty kredytu (tj. siódmy kolejny dzień roboczy liczony od dnia wysłania pierwszego komunikatu e-mail) serwis do godz. 14.00 realizuje zlecenia przelewu wymienionych środków zgodne ze złożoną przez Klienta dyspozycją.
  • Przelewy w walucie EUR do banków, w których serwis nie posiada rachunków własnych, realizowane są według standardu przelewu SEPA.
  • Czas realizacji płatności może trwać do trzech dni roboczych, jest to zgodnie z zasadami rozliczeń transakcji między bankami.

  V. Potwierdzenie Transakcji

  Po wykonaniu transakcji wymiany Operator Serwisu KantorOnline dostarcza drogą e-mailową w formie faktury potwierdzenie zawartej transakcji.

  VI. Opłaty i Prowizje

  Koszty realizacji przelewów w walucie EUR i CHF wynosi 0,00 PLN.

  §10 Zamawianie kursów wymiany.

  I. Informacje ogólne

  • Operator świadczy w Serwisie KantorOnline usługę polegającą na wymianie walut PLN - EUR, EUR – PLN, PLN – CHF, CHF – PLN, PLN – USD, USD – PLN, PLN – GBP, GBP – PLN. Umowę z operatorem uważa się za zawartą po prawidłowym zakończeniu procesu rejestracji i wypełnieniu formularza " Zamawiania Waluty” znajdującego się w zakładce ”Wymiana Walut”.

  II. Definicje

  • „Zamawianie kursu wymiany” – proces polegający na złożeniu Zlecenia zakupu lub sprzedaży określonej waluty, w określonym przez użytkownika serwisu przedziale czasowym po określonej cenie /kursie waluty/.
  • „Czasu trwania zlecenia” – przedział czasowy wyrażony poprzez określenie daty złożenia zlecenia i daty zapadalności zlecenia w formacie /dzień/miesiąc/rok oraz godziny i minuty.
  • Data złożenia zlecenia – dzień podany przez użytkownika serwisu KantorOnline w chwili składania Zlecenia, od którego serwis analizuje cenę waluty.
  • Data zapadalności zlecenia – dzień podany przez użytkownika serwisu KantorOnline w chwili składania Zecenia do którego serwis analizuje cenę waluty.
  • Powiadomienie – komunikat wysłany w formie sms lub e-mail w celu poinformowania Klienta o osiągnięciu przez walutę określonego kursu.
  • Data przewalutowania - dzień, w którym Operator Serwisu KantorOnline zrealizuje wymianę waluty PLN - EUR, EUR – PLN, PLN – CHF, CHF – PLN, PLN – USD, USD – PLN, PLN – GBP, GBP – PLN zgodnie ze złożoną dyspozycją przez klienta.

  III. Rejestracja Zlecenia zamówienia kursu

  • W celu zrealizowania Automatycznego zamówienia kursu należy zalogować się w Serwisie KantorOnline.pl wybrać zakładkę ”Wymiana Waluty” – „Zlecenie zamówienia kursu” i wypełnić formularz zlecenia wymiany.
   • Wybierz Bank do którego przelejesz pieniądze.
   • Wprowadź rodzaj transakcji kupno/sprzedaż.
   • Wprowadź oczekiwany kurs, po którym chcesz zakupić lub sprzedać walutę.
   • Wybierz zakres dat, w którym będziesz chciał zrealizować transakcje wymiany. Proszę określić precyzyjnie datę i godzinę realizacji Transakcji. Godzina będzie ważna ze względu na wybór sposobu zamknięcia Transakcji w sposób automatyczny, gdy kurs w wybranym czasie nie osiągnie pożądanej wielkości.
   • Zaznacz preferowany sposób powiadomienia o osiągnięciu przez walutę oczekiwanego kursu.
   • Zaznacz sposób postępowania w przypadku nie osiągniecia oczekiwanego kursu na dzień zapadalności terminu Zlecenia – rezygnacja z wymiany.
   • Zakończ poprawnie wprowadzone zlecenie akceptując plastron „zamów walutę”.

  IV. Realizacja zlecenia

  • Klient zamawiający kurs określa cenę, po której jest gotowy zawrzeć Transakcje wymiany.
  • W celu rozliczenia złożonego Zlecenia Klient winien zapewnić wystarczającą ilość środków w określonej walucie podlegającej wymianie na rachunku w Serwisie w „czasie trwania zlecenia”.
  • Brak wystarczającej liczby środków w okresie trwania Zlecenia skutkuje anulowaniem Zlecenia.
  • Klient może w trakcie trwania Zlecenia anulować dyspozycje, co skutkuje brakiem realizacji Zlecenia zgodnie z parametrami wprowadzonymi przy jego rejestracji.
  • Po osiągnięciu ustalonego przez Klienta kursu wymiany Transakcja zostaje rozliczona automatycznie zgodnie ze złożoną dyspozycją.
  • Wymienione środki zostaną zdeponowane na rachunku Klienta w serwisie KantorOnline.

  V. Potwierdzenie Transakcji

  Po wykonaniu transakcji wymiany Operator Serwisu KantorOnline dostarcza drogą e-mailową potwierdzenia zawarcia transakcji w formacie dokumentu PDF, w którym są potwierdzone parametry transakcji, zgodne ze złożonym zleceniem.

  VI. Wypłata środków – przelewy

  Wypłata środków po przewalutowaniu odbywa się zgodnie z zasadami obowiązującymi w Serwisie KantorOnline.

  VII. Opłaty i Prowizje

  • Serwis nie pobiera opłat za czynności związane z wymianą walut w automatycznym systemie składania zleceń.
  • Opłaty za realizację przelewu wymienionych środków są zgodne z tabelą opłat i prowizji serwisu.

  §11 Przelew wewnętrzny miedzy rachunkami PLN w Serwisie.

  • Operator Serwisu w celu zapewnienia Klientowi wysokich standardów obsługi i szybkiego procesu realizacji transakcji wymiany umożliwia realizowanie tzw. przelewów wewnętrznych w obrębie rachunków własnych Klienta w serwisie. Przelewy te realizowane są tylko w walucie PLN.
  • Operator Serwisu KantorOnline nie pobiera opłat z tytułu realizacji tych Zleceń.
  • Maksymalny czas realizacji przelewu wewnętrznego między rachunkami Klienta w serwisie nie powinien być dłuższy niż 30 minut od chwili zlecenia transferu.

  §12 Kupony Rabatowe

  • Operator serwisu KantorOnline udostępnia Klientom realizującym transakcje wymiany możliwość zastosowania rabatu cenowego.
  • Kupony rabatowe są przygotowywane zgodnie z prowadzonymi działaniami marketingowymi a ich liczba i procent udzielonego rabatu przypisany jest do konkretnej kampanii reklamowej.
  • Każda kampania rabatowa posiada własny regulamin.
  • Każda kampania rabatowa jest określona czasem jej ważności.
  • Kupony rabatowe w obrębie jednej kampanii nie mogą być łączone.
  • Klient posiadający kilka rabatów w ramach różnych kampanii w trakcie realizując jednej wymiany może skorzystać tylko z jednego rabatu.

  §13 Reklamacje

  • Poprzez reklamację Operator Serwisu KantorOnline rozumie złożenie przez Klienta zapytania dotyczącego realizowanych zleceń lub oferowanych usług, korekty warunków realizowanych w imieniu Klienta Zleceń bądź innych czynności realizowanych na rzecz lub w imieniu Klienta w Serwisie.
  • Wszelkie reklamacje Użytkownicy składają na piśmie na adres: „TNN Finance” S.A. ul. Braci Mieroszewskich 50, 41-219 Sosnowiec lub pocztą elektroniczną na adres email: reklamacja@kantoronline.pl Operator rozpatruje każdą reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika.
  • Jeżeli wniesienie reklamacji w imieniu Klienta wymaga od Operatora Serwisu KantorOnline złożenia zapytania do banku lub innej instytucji, która z tego tytułu naliczy opłatę obciążającą Operatora, to Klient zobowiązuje się do pokrycia wszelkich powstałych w wyniku tych działań kosztów (np. koszty banków trzecich), w terminie do 48h, po pisemnym lub email’owym wezwaniu Klienta do zapłaty.
  • Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Operator nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie usług zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.

  §14 Opłaty

  • Usługi świadczone przez Operatora na rzecz Użytkownika dokumentowane są fakturami.
  • Na życzenie Użytkownika faktura zostanie wysłana pocztą na adres korespondencyjny Użytkownika za dodatkową opłatą w wysokości 10,00 PLN, która zostanie pobrana z konta Użytkownika.
  • Faktury wystawiane są na podstawie danych podanych przez Użytkownika w trakcie rejestracji z uwzględnieniem późniejszych zmian.

  §15 Zmiana danych autoryzacyjnych.

  I. Zmiana adresu email

  • W celu zmiany adresu email należy po poprawnym zalogowaniu wejść w zakładkę Ustawienia -> Moje dane.
  • Wybierz na odnośnik "Zmień" widoczny po prawej stronie (aktualnego) adresu email.
  • Uzupełnij formularz podając swój aktualny adres email oraz dwukrotnie wpisz nowy adres email po zakończeniu powyższej czynności zatwierdź dane kliknąć przycisk "zmień e-mail".
  • Po prawidłowym zatwierdzeniu wprowadzonych danych Operator Serwisu na zarejestrowany w bazie danych numer telefonu prześle kod sms, którym należy autoryzować dokonane zmiany.
  • Prawidłowe wprowadzenie kodu autoryzacyjnego wymusi wylogowanie Użytkownika i wyświetlenie komunikatu o treści: "Zmiana emaila przebiegła pomyślnie. Twoja sesja została zakończona. Za 30 sekund zostaniesz przekierowany na stronę główną.". Po upłynięciu 30 sekund następuje przekierowanie na stronę główną serwisu - https://kantoronline.pl
  • Od tej chwili będzie obowiązywał nowy login i adres email, na który będą przesyłane wszelkie informacje email z serwisu kantoronline.pl.

  II. Zmiana numeru telefonu

  • W celu zmiany numeru telefonu należy po poprawnym zalogowaniu wejść w zakładem Ustawienia -> Moje dane.
  • Wybierz na odnośnik "Zmień" widoczny po prawej stronie (aktualnego) numeru telefonu.
  • Uzupełnij formularz podając :
   • Wpisz hasło autoryzacyjne - pierwsze hasło wybrane podczas rejestracji użytkownika w serwisie. Hasło autoryzacyjne nie musi być tym samym hasłem dzięki któremu logujesz się w serwisie!

    Hasło autoryzacyjne - hasło to użytkownik wprowadza podczas rejestracji. Wymagane jest ono przy zmianie numeru telefonu w serwisie. W przypadku jego zagubienia nie ma możliwości jego zmiany, tym samym nie będzie możliwa zmiana nr telefonu. Hasło autoryzacyjne powinno być inne niż hasło do logowania, jednakże aplikacja tego nie weryfikuje i decyzja o jego brzmieniu pozostawiona jest użytkownikowi serwisu.

   • Podaj 3 losowo wybrane znaki numeru i serii dowodu osobistego. Nowe pozycje znaków są losowane tylko wtedy jeśli wcześniejsze zostały już wykorzystane.
   • Podaj nowy nr telefonu wraz z numerem kierunkowym zapisane według prezentowanego schematu.
  • Po każdej próbie zmiany nr telefonu (błędnej lub poprawnej) Użytkownik otrzymuje informacje o podjęciu takiej próby na podany w serwisie adres email. Przy bezbłędnym wypełnieniu formularza Użytkownik dostaje wiadomość email, w której może zatwierdzić zmianę nr telefonu. Taka prośba zostaje zweryfikowana przez pracownika serwisu w panelu administracyjnym i to on podejmuje ostateczną decyzję o akceptacji prośby Użytkownika. W razie nadużycia w czasie zmiany danych, mimo bezbłędne wypełnionego formularza, Użytkownik ma możliwość zablokowania swojego konta w trybie natychmiastowym.
  • Formularz nie informuje w żaden sposób o miejscu popełnienia błędu.
  • Trzykrotne błędne wypełnienie formularza skutkuje automatyczną blokadą konta Klienta w Serwisie KantorOnline.
  • Odblokowanie konta może nastąpić tylko po prawidłowej weryfikacji danych Klienta dostępnych w Serwisie KantorOnline przeprowadzonych przez odpowiedniego pracownika działu obsługi klienta serwisu KantorOnline.

  §16 Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej

  • „TNN Finance” S.A. ul. Braci Mieroszewskich 50, 41-219 Sosnowiec, właściciel Serwisu KantorOnline może wystawiać i przesyłać faktury z tytułu świadczonych przez siebie usług w formie elektronicznej na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, zwanego dalej Rozporządzeniem.
  • Serwis KantorOnline.pl gwarantuje autentyczność pochodzenia i integralność treści wystawianych i przesyłanych faktur w formie elektronicznej bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art.3 pkt.2 ustawy z dnia 18 września 2001r., o podpisie elektronicznym (Dz.U. nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
  • Warunkiem otrzymywania faktur w formie elektronicznej jest akceptacja Regulaminu Serwisu KantorOnline.
  • Faktura w formie elektronicznej będzie wystawiana w formacie PDF (Portable Document Format).
  • Do podglądu wystawionej faktury służy bezpłatny program Adobe Acrobat Reader, który Klient pobierze i zainstaluje we własnym zakresie.
  • Faktura będzie dostarczana przez Serwis KantorOnline na adres email Użytkownika podany przy rejestracji.
  • Faktury w formie elektronicznej powinny być przechowywane przez Użytkownika w formie elektronicznej w formacie, w którym zostały przesłane, w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści a także czytelność przez cały czas przechowywania.
  • Cofnięcie akceptacji może nastąpić w formie pisemnej na adres Operatora lub w formie elektronicznej na adres e-mail rezygnacja@kantoronline.pl.

  §17 Zmiany Regulaminu

  • Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych na podstawie Regulaminu bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów, z wyjątkiem ewentualnych opłat bankowych za przelewy zwrotne. W celu wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, należy wypełnić formularz dostępny w zakładce panel Klienta , ustawienia, usuń konto oraz przesłać na adres: rezygnacja@kantoronline.pl. Wypowiedzenie umowy można składać też pisemnie, na adres korespondencyjny: „TNN Finance” S.A., ul. Braci Mieroszewskich 50, 41-219 Sosnowiec. Umowa zostanie rozwiązana w ciągu 3 dni roboczych od chwili otrzymania pisemnego wypowiedzenia.
  • Waluty wpłacone przez Użytkownika oraz waluty wymienione przez Użytkownika przed złożeniem dyspozycji rezygnacji ze świadczenia usług przez serwis powinny zostać wytransferowane aby salda rachunków Klienta były zerowe.
  • Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie akceptacji ich przez Użytkownika.
  • W przypadku stwierdzenia przez Operatora podejmowania przez Użytkownika działań niezgodnych z prawem, z celami i interesem Serwisu KantorOnline lub Użytkowników oraz dobrymi obyczajami, w szczególności polegających na wyłudzaniu od innych Użytkowników informacji, podawaniu fałszywych danych osobowych, uporczywym nieregulowaniu zobowiązań wynikających z zawartych umów, działaniu naruszającym dobra osobiste innych Użytkowników oraz innym działaniom mogącym spowodować szkodę po stronie innych Użytkowników lub Operatora, Operator uprawniony jest do zablokowania dostępu do konta Użytkownika oraz zwrócenia na Rachunek uprzednio wpłaconych środków potrąconych o koszty dokonania przelewu zwrotnego.

  §18 Polityka prywatności - Bezpieczeństwo Danych Osobowych

  • W celu sprawnego i zgodnego z Prawem działania Serwisu KantorOnline Operator tworzy zbiór danych osobowych o nazwie : Klienci Serwisu KantorOnline zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  • Do przetwarzania danych osobowych, w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisy wykonawcze do tej ustawy.
  • Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia i usunięcia. W przypadku, gdy podane przez Użytkownika w procesie rejestracji dane osobowe stały się nieaktualne, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie dokonać aktualizacji danych osobowych.
  • W przypadku niedokonania aktualizacji danych osobowych Użytkownika, w wypadku, gdy uległy one zmianie, Operator jest uprawniony do zawieszenia świadczenia usług wobec Użytkownika.
  • Administratorem danych jest Operator Serwisu KantorOnline.
  • Serwis KantorOnline wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
  • Zgromadzone dane osobowe będą przetwarzane przez operatora w celach :
   • realizacji zapisów Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Brudnych Pieniędzy.
   • dostarczania Użytkownikom informacji związanych z ich korzystaniem z Serwisu Kantoronline.pl.
   • realizowania usługi wymiany walut przez Operatora.
   • informowania Użytkowników o usługach oferowanych przez Operatora.
  • Akceptując Regulamin Serwisu KantorOnline Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez "TNN Finance" S.A. danych zgodnie z prawem, a w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych. Regulamin wchodzi w życie w dniu 28-04-2014r.

Kursy walut

Zobacz wykres

Notowania Serwisu KantorOnline

kupno sprzedaż czas
CHF 3.5010 kurs kupna franka 3.5510 kurs sprzedaży franka 12:36:46
EUR 4.0300 kurs kupna euro 4.0590 kurs sprzedaży euro 12:36:46
USD 2.8590 kurs kupna dolara 2.9050 kurs sprzedaży dolara 12:36:46
GBP 4.6050 kurs kupna funta 4.6556 kurs sprzedaży funta 12:36:46