Polityka prywatności i wykorzystywania Cookies

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy że:

 1. DEFINICJE

Zastosowane w niniejszej polityce określenia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Administrator - SUPER GRUPA PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis internetowy - serwisy internetowe zarządzane przez Administratora.

Użytkownik - każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis internetowy lub korzystająca z jednej albo kilku jego funkcjonalności.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest SUPER GRUPA PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-017) przy ul. Trakt św. Wojciecha 149, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000694486, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 9571075102, posiadająca numer identyfikacyjny REGON: 22216567.

Z Administratorem można skontaktować się pisemnie na ww. adres siedziby lub przy pomocy adresu e-mail: kontakt@super-grupa.pl.

 1. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane Użytkowników przetwarzane są w następujących celach:

 1. realizacji usług świadczonych na podstawie odpowiednich regulaminów i kierowanych na ich podstawie reklamacji lub innego rodzaju zgłoszeń - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy), a w odniesieniu do procesu rozpatrywania reklamacji i gromadzenia dokumentacji na jego potrzeby również art. 6 ust. 1 lit c) RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze)
 2. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także w odpowiednich przypadkach ustawy o usługach płatniczych - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
 3. zapobiegania oszustwom związanym z wykonywanymi transakcjami płatniczymi lub prowadzeniem systemu płatności, a także w celu dochodzenia i wykrywania oszustw przez właściwe organy publiczne - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na zwiększaniu bezpieczeństwa świadczonych przez Administratora usług);
 4. analitycznych i statystycznych, a także związanych z audytem i kontrolą wewnętrzną - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na należytym wykonywaniu usług i ich ciągłym ulepszaniu)
 5. obrona i dochodzenie roszczeń - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na obronie i dochodzeniu roszczeń prawnych dotyczących prowadzonej przez Administratora działalności);
 6. obsługa zgłoszeń, które nie mają powiązania z zawartą umową - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na prowadzeniu korespondencji i wyjaśnień kierowanych do Administratora informacji);
 7. marketingu bezpośredniego produktów lub usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (dobrowolna zgoda Użytkownika).
 1. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH I ŹRóDŁO ICH POZYSKANIA

Administrator przetwarza dane osobowe związane z wykonywaniem usług wymiany walut, a także w odpowiednich przypadkach usług płatniczych, które obejmują w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, numery rachunków bankowych, użyte adresy IP.

W przypadkach, w których korzystający z serwisów Administratora nie są zarejestrowanymi Użytkownikami, ale komunikują się z Administratorem, przetwarzane są dane na potrzeby korespondencji, w szczególności imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail. Rozmowy prowadzone za pośrednictwem udostępnionej infolinii mogą być rejestrowane, o czym kontaktujący się jest informowany przed rozpoczęciem rozmowy.

W związku z obowiązkami wynikającymi z przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, w szczególności identyfikacji i weryfikacji tożsamości, administrator przetwarza dane obejmujące imię i nazwisko, obywatelstwo, PESEL (lub datę i miejsce urodzenia), serię i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania - Użytkowników i w odpowiednich przypadkach ich przedstawicieli, reprezentantów, beneficjentów rzeczywistych

Administrator przetwarza dane osobowe przekazane przez Użytkowników, a także pochodzące z rejestrów publicznych (np. KRS). Dane osobowe mogą również zostać pozyskane od podmiotów trzecich, o ile Użytkownik wyraził na to dobrowolną zgodę. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże w odpowiednich przypadkach może być niezbędne do świadczenia usług przez Administratora, w związku z czym w razie odmowy udzielenia danych Administrator odmówi świadczenia usług.

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych jest upoważniony personel i podwykonawcy Administratora, spółki powiązane, poczta, kurierzy, banki, firmy przewozowe oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (w szczególności firmy świadczące usługi IT i wsparcia technicznego, współpracujące kancelarie prawne i podatkowe, firmy marketingowe, audytorzy zewnętrzni i inne podmioty wykonujące usługi na rzecz Administratora), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych osobowych tylko i wyłącznie w celu realizacji swoich zadań i w zakresie do tego niezbędnym.

W zakresie realizacji usług płatniczych, jeżeli są świadczone, odbiorcą danych są banki lub inni dostawy usług płatniczych uczestniczący w procesie realizacji płatności, a także odbiorca płatności. W przypadku gdy udział w procesie realizacji płatności mają podmioty będące jednocześnie instytucjami obowiązanymi w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w zakresie w jakim jest to niezbędne i wynika z wykonywania obowiązujących przepisów, Administrator może udostępniać tym odbiorcom dane w celach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Dane mogą być również udostępniane innym dostawcom usług płatniczych, w zakresie niezbędnym do zapobiegania oszustwom związanym z wykonywanymi usługami płatniczymi, a także właściwym organom w celu dochodzenia i wykrywania tego rodzaju oszustw.

W granicach przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dostęp do danych osobowych mogą mieć również uprawnione do tego organy publiczne i nadzorcze.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH ODBIORCY W PAŃSTWIE TRZECIM LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani do organizacji międzynarodowej.

 1. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby świadczenia usług będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia transakcji, a także do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych lub przedawnienia karalności przestępstw.

Administrator jako instytucja obowiązana do przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu zobowiązany jest do przechowywania informacji w tym zakresie przez okres 5 lat licząc od dnia zakończenia stosunków gospodarczych z klientem lub dnia przeprowadzenia transakcji okazjonalnej. W odpowiednich przypadkach wynikających z przepisów prawa, okres ten może ulec wydłużeniu.

W odniesieniu do świadczenia usług płatniczych, Administrator, jako mała instytucja płatnicza, jest zobowiązany przechowywać dokumenty związane ze świadczeniem usług płatniczych przez okres co najmniej 5 lat od dnia ich wytworzenia lub otrzymania.

Dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu ustania celu, na podstawie którego są przetwarzane lub do czasu zgłoszenia Administratorowi sprzeciwu.

Dane przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika, będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu, dla którego zgoda została pozyskana.

 1. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i otrzymania ich kopii,
 2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym w przypadku profilowania na podstawie tych przepisów - prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą,
 3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawie realizacji przysługujących praw prosimy o kontakt na ww. adres e-mail.

 1. PROFILOWANIE

Dane Użytkowników nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 1. POLITYKA COOKIES

Podczas pierwszej wizyty w naszych Serwisach internetowych wyświetlana jest Użytkownikom informacja na temat stosowania plików cookies. Nasze Serwisy internetowe, podobnie jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w pamięci komputera i przyporządkowane do wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W przypadku gdy Serwis internetowy jest wykorzystywany przez Użytkownika jedynie w celu uzyskania informacji, to znaczy jeśli Użytkownik nie przekazuje nam danych osobowych w inny sposób, zbierane są tylko te dane, które są przekazywane na nasz serwer przez przeglądarkę internetową Użytkownika.

Jakie rodzaje plików cookies wykorzystujemy?

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu internetowego zbierane są dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług oraz informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Strona wykorzystuje następujące rodzaje pilików cookies:

 1. Cookies trwałe - przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu wygaśnięcia ich ważności lub ich skasowania przez Użytkownika. Dane te są potrzebne ze względów technicznych, aby móc wyświetlić Serwis internetowy w sposób poprawny i widoczny oraz zagwarantować mu stabilność i bezpieczeństwo, a także do prawidłowego działania serwisu w zakresie zaufanych urządzeń;
 2. Cookies sesyjne - pliki te po zakończeniu sesji danej przeglądarki są usuwane z pamięci urządzenia. Pliki te służą do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji witryny, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki. Pliki cookies sesji są usuwane wraz wygaśnięciem sesji;
 3. Cookies Administratora - pliki zbierane wyłącznie przez Administratora w trakcie korzystania przez Użytkownika z Serwisu internetowego;
 4. Cookies podmiotów trzecich - pliki pochodzące od podmiotów trzecich - ich stron internetowych lub domen.

Administrator nie wykorzystuje powyższych danych do identyfikacji Użytkowników, a stosowane mechanizmy nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych zawartych w plikach cookie

Korzystamy z plików cookies w następujących celach:

 1. niezbędne cookies - prawidłowego wyświetlenia strony internetowej oraz dostosowania jej do Twoich preferencji - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
 2. funkcjonalne (dobrowolne cookies) - spersonalizowanego korzystania z Serwisów internetowych i do zapamiętywania wyborów dokonywanych podczas korzystania z nich, przykładowo możemy używać funkcjonalnych plików cookie do zapamiętywania preferencji językowych lub zapamiętywania danych logowania - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na poprawieniu doświadczeń Użytkownika podczas korzystania z serwisów internetowych;
 3. śledzenie i wydajność (dobrowolne cookies) - zbierania informacji w celu analizy ruchu w Serwisie internetowym i sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają, przykładowo czas spędzony na stronie lub odwiedzane strony - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 4. targeting i reklama (dobrowolne cookies) - wyświetlania reklam, którymi może być zainteresowany Użytkownik, na podstawie zwyczajów przeglądania. Pliki te tworzone przez naszych dostawców treści i/lub reklam, mogą łączyć informacje zebrane z naszej strony z innymi informacjami, które gromadzili niezależnie w związku z działaniami przeglądarki internetowej w ich sieci witryn - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na lepszym dopasowaniu wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika.

Cookies dobrowolne zbierane są na podstawie udzielonej zgody udzielonej za pomocą udostępnionego na stronie internetowej narzędzia do zarządzania plikami cookies. Zgoda ta może być w każdym czasie wycofana za pomocą zmiany ustawień dotyczących udostępniania plików cookie.

Uprawnienia Użytkowników

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Czas przetwarzania

Wykorzystywane przez nas pliki Cookies tracą ważność po maksymalnie 24 miesiącach.

Przekazywanie danych do podmiotów trzecich

Dla powyższych celów korzystamy również z narzędzi udostępnianych przez podmioty trzecie. Wiąże się to z korzystaniem i przekazywaniem plików cookies do firm zewnętrznych między innymi takich jak: Google LLC oraz Meta Platforms Inc. Wykorzystywane przez nas narzędzia nie prowadzą do identyfikacji użytkownika ani przez nas, ani przez naszych partnerów.

<< Jak działamy